Všeobecné obchodní podmínky

1.- Úvodní ustanovení

Cestovní agentura T-Z line s.r.o. je oprávněná na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi zákazníkem a cestovní agenturou.

2.- Platební podmínky

Při závazné objednávce služby, zákazník zaplatí ihned zálohu v minimální výši 50% z ceny objednaných služeb (pokud není uvedeno jinak). Úhradu zbývající části je zákazník povinen uhradit nejpozději do 24 hodin před odjezdem na zájezd. Po zaplacení plné ceny služby nebo výletu, zákazník obdrží nejpozději 24 hodin před odjezdem na výlet odjezdové pokyny. U rezervací provedených do 10 a méně dní před odjezdem je celková cena splatná ihned.

3.- Vznik smluvních vztahů - uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy mezi CA a zákazníkem dochází projevem souhlasu obou stran - v nejčastějších případech potvrzením rezervace, akceptace uplatněného voucheru či podpisem přihlášky na zájezd a může být uzavřeno přímo v kanceláři CA, nebo jinak dle vzájemné dohody, a to písemně, telefonem, nebo e-mailem. Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem či objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je podrobně upraven v těchto Všeobecných podmínkách. U nezletilých dětí do 18 let závaznou přihlášku musí podepsat jejich zákonný zástupce.

4.- Služby a cena

Služby zahrnuté v ceně služeb jsou specifikovány u jednotlivých nabídek CA na internetových stránkách. V případě, že dojde k výraznému zvýšení směnného kursu české koruny nebo zdražení pohonných hmot, je CA oprávněna zvýšit cenu o tento rozdíl. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován písemně.

5.- Změny objednaných služeb a cen

Ke změně Smlouvy k výletu nebo ceny služeb po uzavření smlouvy může dojít pouze za podmínek ustanovení § 2530 a 2531 občanského zákoníku. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, ke zvýšení ceny za dopravu, dalších plateb spojených s dopravou či směnného kurzu české koruny, může CA cenu služby zvýšit, a to o prokazatelný nárůst výše uvedených vstupů. Takové změny je CA povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Je-li cena jednostranně zvýšena o více než 10% od původně stanovené ceny, zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by platil storno poplatky. Musí tak učinit nejpozději do 5 dnů po oznámení změn, jinak se předpokládá, že s novou cenou souhlasí.

6.- Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Zákazník může kdykoli odstoupit od uzavřené smlouvy s CA. Storno služby (výletu) zákazník provádí vždy písemně. Zrušením smlouvy nikoliv z důvodu porušení smlouvy ze strany CA vstupují v platnost stornovací podmínky CA a zákazník je povinen zaplatit CA 50% storno poplatek. V případě stornování zájezdu 5 dní před odjezdem je výše storno poplatku 100 % z celkové ceny zájezdu.

Pokud je na výlet uplatněna sleva na základě zakoupeného voucheru, má CA právo, v případě neobsazení zájezdu, změnu termínu na nejbližší možný, což není důvodem ke stornu zaviněného CA. Pokud klient se změnou termínu nesouhlasí, má právo slevu vyčerpat v průběhu jednoho roku nebo požádat o storno zájezdu, přičemž se zavazuje zaplatit poplatek ve výši 10% z ceny voucheru.

7.- Odstoupení od smlouvy

Cestovní agentura má právo odstoupit od smlouvy bez nároku zákazníka na náhradu škody v případě, je-li uskutečnění výletu ztíženo následkem mimořádných okolností, které z důvodu vyšší moci nebylo možné ovlivnit.

V tomto případě nabídne CA zákazníkovi jiný termín zájezdu. Pokud nabídka kompenzace není možná a dohodnou-li se na tom obě strany, vrátí CA zákazníkovi finanční prostředky, poníženy o náklady za služby, které byly využity nebo z důvodu nekonání zájezdu propadly.

Např. uhrazené vstupné, pojištění jízdné atd.

9.- Reklamace

Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, je oprávněn provést reklamaci v souladu s ustanovením § 2540 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochranu spotřebitele. Vady a nedostatky je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od skončení čerpání služeb, nejlépe již v době čerpání služby (výletu), a to písemně u zástupce CA, ubytovatele nebo smluvního partnera v místě čerpání služeb (při výletu).

10.- Pojištění

Cena pobytu nezahrnuje pojištění (léčebné výlohy, připojištění zavazadel, odpovědnosti, úrazů a dalších pojistných okolností).

11.- Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech výletů zajišťovaných CA a nabývají účinnosti dnem 24.10.2019. Zakoupením slevového kuponu, rezervací zájezdu přes webové rozhraní či podpisem přihlášky zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.